Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2550 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163ง หน้า 13 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคแปด มาตรา 9 วรรคสาม และมาตรา 17(2)(6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 ได้มีมติอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน(สายวิชาการ) และในคราวประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสาขาใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 สาขา ดังต่อไปนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
    1. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
    2. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

          ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553