Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” และร่วมกิจกรรมกลุ่ม “ทบทวนแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓” ภายใต้หัวข้อ ดังนี้ ๑.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๒.การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓.การพัฒนาบุคลากร ๔.พัฒนางานวิจับ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมบริการชุมชน ๕.โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี