Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน จากโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.ตรัง   #คณะวิทย์-ประมง    #Fanpage