Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” และ นางสาวปัญญาภรณ์ อินทองปาน เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียนกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก” ให้แก่ครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำวิจัย 5 บทของโครงการจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  #กด Link เลย