Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ ปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์นักศึกษาใหม่ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ  ทักษะเบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 และปรับตัวเองในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนการศึกษาจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  #Fanpage