Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม อ.ผ่องศรี พัฒนมณี และ อ.จันทรา อุ้ยเอ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561 (เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้ดำเนินโครงการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ 4 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้แก่ โรงเรียนวัดไม้ฝาด โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู โรงเรียนบ้านหัวหิน และโรงเรียนหาดปากเมง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น