Get Adobe Flash player

อาจารย์จันทรา  อุ้ยเอ้ง

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

บริการ

      

Facebook Fanpage

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ในคณะ ฯ เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน The 12 th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas (EMECS 12) ภายใต้หัวข้อ “Cooperative stewardship for integrated management toward resilient coastal seas” ณ โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช จังหวัดพัทยา   Fanpage คณะฯ : https://www.facebook.com/fishtechRUTS

ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม อ.ผ่องศรี พัฒนมณี และ อ.จันทรา อุ้ยเอ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการแสดงผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ.

เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 69 คน จากโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ลงม

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เข้าร่วมประชุมสาขา ครั้งที่ 1/2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ อ.เดือนรุ่ง ช่วยเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง #Fanpage

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และอาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติ  “การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Flash”  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศวรรณรัศม์ อภัยพงค์ อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยี โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางและสร้างองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์สำหรับการบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการจัดการความรู้ด้านการจัดการ

เมื่อวันพุธ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา หัวหน้าชุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 เข้าพบ ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ รศ.ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อประสานงานและขอความร่วมมือจากทางคณะฯ ในการทำ CSR เกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ยังมีการทำกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลร่วมกัน ณ อ่าวบุญคง หาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังอีกด้วย

เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ ปรับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์นักศึกษาใหม่ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ภาษาอังกฤษ  ทักษะเบื้องต้นทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการปรับความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 และปรับตัวเองในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนการศึกษาจริง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 มทร.ศรีวิ

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐทิตา โรจน์ประศาสน์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” และ นางสาวปัญญาภรณ์ อินทองปาน เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียนกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก” ให้แก่ครู เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำวิจัย 5 บทของโครงการจัดทำและนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา งานบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙” และร่วมกิจกรรมกลุ่ม “ทบทวนแผนกลยุทธ์ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓” ภายใต้หัวข้อ ดังนี้ ๑.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ๒.การ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สิ่งแวดล้อม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๔๐ คน นักเรียนจากโรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจากผศ.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.มาลินี ฉินนานนท์ ดร.อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อ.สุนันทา ข้องสาย และ อ.นฤทธิ์ กล่อมพงษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในคณะฯจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและได้ลง